Regulamin sklepu internetowego

§ 1

Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy, dostępny pod adresem internetowym: sklep.zajezdnia.org, prowadzony jest przez Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” z siedzibą we Wrocławiu, ul. Grabiszyńska 184, samorządową instytucję kultury wpisaną do rejestru instytucji kultury prowadzone przez Gminę Wrocławia RIK nr 32/09, NIP: 8992597458, REGON: 020480740
 2. Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§ 2

Definicje

 1. Sprzedawca – Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” z siedzibą we Wrocławiu (53-235) przy ul. Grabiszyńskiej 184, NIP 8992597458, REGON 020480740.
 2. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem: sklep.zajezdnia.org, za pośrednictwem, którego Klient może składać Zamówienia, rezerwować bilety, a Zarejestrowany Klient może składać Zamówienia, rezerwować bilety oraz weryfikować historię zamówień.
 3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Zarejestrowany Klient – Klient, który dokonał Rejestracji, w wyniku której utworzył indywidualne Konto w Sklepie Internetowym.
 5. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. Konto (Konto Klienta) – zbiór informacji przechowywanych w Serwisie Internetowym oraz w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy. Zawiera on m.in.: dane Zarejestrowanego Klienta, historię składanych przez niego Zamówień, funkcję podglądu i zmiany danych, funkcję wygenerowania nowego hasła, adresy dostaw.
 7. Rejestracja – czynność jednorazowa, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę w Sklepie.
 8. Umowa zawarta na odległość– umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 9. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 11. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 13. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
 14. Umowa Sprzedaży– umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosownie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.
 15. Polityka prywatności – zbiór zasad dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych udostępnionych przez Klienta w podczas korzystania ze Sklepu. Polityka prywatności dostępna jest pod adresem: https://sklep.zajezdnia.org/polityka-prywatnosci/
 16. Dzień roboczy – dzień kalendarzowy od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

§ 3

Kontakt ze Sklepem

 1. Dane Sprzedawcy:
  • adres: 53-235 Wrocław, ul. Grabiszyńska 184
  • adres e-mail: [email protected]
  • Numer telefonu: 71 715 96 56
  • Numer rachunku bankowego: 49 1090 2398 0000 0001 2108 1084
 2. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numeru telefonu podanych w niniejszym paragrafie.
 3. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach: 08:00 – 16:00 od poniedziałku do piątku.

§ 4

Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 • urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,
 • aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 • włączona obsługa plików cookies,

§ 5

Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w Sklepie możliwe jest przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia.
 3. W celu korzystania ze Sklepu oraz w celu złożenia Zamówienia, niezbędne jest zaakceptowanie niniejszego Regulaminu. Przed złożeniem Zamówienia Klient jest zobowiązany złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z zapisami niniejszego Regulaminu i jego akceptacją.
 4. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 5. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany przez Sprzedawcę w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub wycofania ze sprzedaży dowolnego Produktu w każdym momencie bez podania przyczyny.
 7. Sprzedawca ma prawo wprowadzać okresowe rabaty i inne formy promocji na wybrane Produkty.

§ 6

Zasady składania Zamówienia

 1. Cena Produktu widoczna na stronie Sklepu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą nastąpić po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
 2. Klient w celu złożenia Zamówienia winien dokonać:
  1. wyboru zamawianego Produktu,
  2. wyboru daty w przypadku zakupu biletu na wydarzenie z przewodnikiem,
  3. wyboru sposobu Dostawy oraz adresu Dostawy i danych, na które ma zostać wystawiona faktura,
  4. wyboru sposobu płatności.
 3. Zamówienie można zrealizować w Sklepie na 2 sposoby:
  1. poprzez zalogowanie się do systemu – po wcześniejszym dokonaniu rejestracji w Sklepie,
  2. bez konieczności logowania – bez rejestracji w Sklepie.
 4. Rejestracji Konta dokonuje się:
  1. w panelu „Moje Konto”, poprzez wpisanie przez Klienta loginu (nazwy Klienta), adresu e-mail, podaniu i potwierdzeniu hasła oraz potwierdzeniu wymaganych zgód;
  2. podczas składania Zamówienia w Sklepie, poprzez wybranie funkcjonalności ,,Stworzyć konto?”, wpisanie loginu (nazwę Klienta) i hasła oraz potwierdzeniu hasła oraz potwierdzeniu wymaganych zgód.
 5. W panelu „Moje Konto” Zarejestrowany Klient może zdefiniować adres rozliczeniowy i adres do wysyłki, dokonać edycji swojego Konta, przejrzeć historię Zamówień.
 6. Klient, po dokonaniu rejestracji w Sklepie, otrzyma na podany podczas rejestracji adres e-mail wiadomość z potwierdzeniem utworzenia Konta oraz prośbę o aktywację konta.
 7. Każdy Klient może dokonać tylko jednej Rejestracji i posiadać tylko jedno Konto. W razie, gdy Sprzedawca stwierdzi, że dana osoba posiada więcej niż jedno Konto, ma prawo usunąć Konta założone na dodatkowe tożsamości.
 8. Klient, podając informacje podczas rejestracji lub dokonywania zmian, gwarantuje, że podane przez niego dane są prawdziwe. Sprzedawca jest zwolniony ze wszelkich skutków wynikających z podania przez Klienta nieprawdziwych danych.
 9. Podczas składania Zamówienia bez dokonywania rejestracji w Sklepie każdorazowo należy podać następujące dane: imię i nazwisko, adres Dostawy (ulica, numer domu, mieszkania lub firmy, nazwę miejscowości, kod pocztowy), numer telefonu kontaktowego, adres e-mail oraz wybrać sposób płatności. W przypadku, gdy Klientem jest jednostka publiczna lub przedsiębiorca, który dokonuje zakupu w ramach działalności gospodarczej, w celu otrzymania faktury na działalność gospodarczą konieczne jest wskazanie NIP, nazwy i siedziby.
 10. Złożenie Zamówienia za pomocą interaktywnego formularza następuje w momencie kliknięcia w pole „Kupuję i płacę”. Poprzez kliknięcie w to pole Klient przyjmuje ofertę Sprzedawcy. W tym momencie dochodzi do zawarcia Umowy Sprzedaży.
 11. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta. Wiadomość ta zawiera oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 12. W przypadku wybrania płatności elektronicznej, po kliknięciu w pole „Kupuję i płacę” Klient zostanie przekierowany do systemu Przelewy24 – PayPro S.A., a następnie do wewnętrznego systemu banku, z którego usług korzysta, celem umożliwienia mu dokonania zapłaty.
 13. Po otrzymaniu Zamówienia, Sprzedawca wysyła do Klienta na adres wskazany przez niego podczas składania Zamówienia wiadomość e-mail, w której powiadamia Klienta, że Zamówienie zostało przyjęte do realizacji i jest przetwarzane.
 14. Po skompletowaniu Zamówienia przez Sprzedawcę jest ono przekazywane Dostawcy celem jego doręczenia. Klient otrzymuje wtedy wiadomość e-mail, z potwierdzeniem, że Zamówienie zostało zrealizowane.

§ 7

Oferowane metody dostawy oraz metoda płatności

 1. Dostawa Produktów jest ograniczona tylko i wyłącznie do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adresem wskazanym przez Klienta podczas składania Zamówienia.
 2. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy zamówionego Produktu:
  1. Przesyłka pocztowa,
  2. Przesyłka kurierska,
  3. Paczkomat,
  4. Odbiór osobisty.
 3. Klient zobowiązany jest do dokonania płatności elektronicznej w terminie 2 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane, z zastrzeżeniem ust. 4.
 4. W przypadku gdy przedmiotem zakupu jest lekcja edukacyjna lub bilety na wydarzenie, a Klientem jest publiczna placówka oświatowa, płatność może zostać dokonana przy odbiorze, tj. w dacie, w której ma się odbyć lekcja edukacyjna lub wydarzenie.
 5. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie 5 dni roboczych, od dnia zaksięgowania płatności w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia na wskazany przez Klienta adres. W przypadku braku adresu wskazanego przez Klienta Zamówienie nie będzie realizowane.
 6. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 7. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu/wiadomości e-mail wysłanej przez Sprzedawcę. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.
 8. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.
 9. Odbiór osobisty dostępny pod adresem: 53-235 Wrocław, ul. Grabiszyńska 184, po wcześniejszym dokonaniu płatności drogą elektroniczną. Metodą płatności zamówienie jest wyłącznie płatność elektroniczna.
  1. Punktem odbioru zamówienia jest sklep stacjonarny Centrum Historii Zajezdnia przy ul. Grabiszyńskiej 184, 53-235 Wrocław.
  2. Sprzedawca wysyła Kupującemu wiadomość e-mail z informacją, iż Zamówienie jest gotowe do odbioru.
  3. Zamówienie można odebrać w godzinach funkcjonowania Centrum Historii Zajezdnia, z wyłączeniem dni ogłoszonych jako dni wolne.
  4. Podczas odbierania Zamówienia Sprzedawca jest upoważniony do wydania zamówienia na podstawie przedstawionego dowodu zakupu.
  5. Kupujący zobowiązany jest zweryfikować Zamówienie w momencie jego odbioru pod względem zgodności odbieranego Produktu z przedmiotem zamówienia oraz pod względem ilościowym.

§ 8

Rezerwacja

 1. Klient może dokonać rezerwacji Produktu, jakim jest bilet na wydarzenie, zwiedzanie wystaw z przewodnikiem, zajęcia edukacyjne lub warsztaty.
 2. W celu dokonania rezerwacji Klient winien dokonać:
  1. wyboru rezerwowanego Produktu (wydarzenia),
  2. wyboru daty i godziny wydarzenia.
 3. Rezerwacja nie stanowi zamówienia i nie zobowiązuje do zapłaty. Rezerwacja obowiązuje do 3 dni przed datą wydarzenia (liczą się pełne 3 doby), na które dokonano rezerwacji biletu. Jeżeli do tego czasu zarejestrowany Klient nie dokona zamówienia zarezerwowanego Produktu, rezerwacja wygasa.
 4. W przypadku składania zamówienia na Produkt uprzednio zarezerwowany, zapłata za Produkt jest równoznaczna ze złożeniem zamówienia. W dacie dokonania zapłaty zawierana jest umowa sprzedaży.

§ 9

Siła wyższa

 1. Ani Sprzedawca ani Klient nie będzie odpowiedzialny za naruszenie obowiązków wynikających z realizacji Umowy Sprzedaży spowodowane przez działanie siły wyższej.
 2. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenie bądź połączenie zdarzeń lub okoliczności, niezależnych od Sprzedawcy lub Klienta, które zasadniczo utrudniają lub uniemożliwiają realizację ich obowiązków umownych, a których nie można było przewidzieć ani im zapobiec lub przezwyciężyć poprzez działanie z dochowaniem należytej staranności.
 3. O ile to możliwe w danych okolicznościach, Strona dotknięta skutkami siły wyższej zobowiązana jest niezwłocznie powiadomić drugą Stronę o wystąpieniu siły wyższej, jej przyczynie i przewidywanym czasie trwania.
 4. W przypadku wystąpienia siły wyższej terminy dla realizacji zobowiązań wynikających z umowy, dla których siła wyższa stanowi przeszkodę, ulegają stosownemu przedłużeniu o czas występowania siły wyższej oraz czas usunięcia jej skutków umożliwiający wznowienie wykonywania umowy.
 5. W przypadku, gdy stan siły wyższej utrzymuje się przez okres dłuższy niż … dni uniemożliwiając wykonywanie umowy, każda ze Stron może odstąpić od umowy. W takim przypadku żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie umowy, a Strony zobowiązane są dokonać rozliczenia przy uwzględnieniu stanu realizacji umowy. Prawo odstąpienia od umowy winno być wykonane w terminie 30 dni od dnia zaistnienia okoliczności określonej w zdaniu 1. i dla swojej skuteczności wymaga formy dokumentowej.

 

§ 10

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik. W przypadku biletów oraz produktów elektronicznych jest to data dokonania zakupu.
 3. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 4. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty poprzez przesłanie oświadczenia na adres Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w §3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Skutki odstąpienia od Umowy:
  1. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
  2. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia Produktu lub Produktów, rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.
  3. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
  4. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  5. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy, podany w niniejszym Regulaminie, niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
  6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
  7. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 6. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  3. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
  4. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  5. dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy
  6. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
  7. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
  8. o świadczenie usług w zakresie usług związanych z wydarzeniami rozrywkowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.

§ 11

Reklamacja i gwarancja

 1. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad. W przypadku gdy Produkt zakupiony u Sprzedawcy ma wady, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w oparciu o przepisu dotyczące rękojmi zawarte w kodeksie cywilnym.
 2. Klient ma prawo do reklamacji w odniesieniu do obowiązków Sprzedawcy wynikających z zawartej umowy Sprzedaży.
 3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.
 4. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
 5. Sprzedawca żądania udzieli odpowiedzi na reklamację Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że uznał reklamację.
 6. Produkty odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.
 7. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie.

§ 12

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  • http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
  • http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
  • http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 3. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą,
 4. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą,
 5. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego(miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich),
 6. Klient może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

§ 13

Ochrona danych osobowych

 1. Klient podczas składania zamówienia, a zarejestrowany Klient podczas rejestracji, podaje swoje dane osobowe i wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedawcę na zasadach wskazanych w Polityce prywatności.
 2. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu jest Sprzedawca.
 3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować w celu wyjaśnienia wszelkich spraw związanych z przetwarzaniem danych osobowych, za pośrednictwem adresu e-mail: [email protected]
 4. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym. Podstawą dla przetwarzania danych osobowych są regulacje Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO), określone w art. 6 ust.1 lit. a, b oraz f.
 5. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu mogą być:
  • W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
  • W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie.
 6. Klient ma prawo żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych.
 7. Klient ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych) – w przypadku, gdy uważa, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem.
 8. Dane Klienta niezbędne dla realizacji umowy przetwarzane będą do czasu jej wykonania oraz przedawnienia wzajemnych roszczeń, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Dane Klienta przetwarzane na podstawie zgody przetwarzane będą do czasu jej wycofania.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§ 14

Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.